Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Affärsplan

En affärsplan är en framställning av ett företags affärsidé samt hur affärsidén ska verkställas. En affärsplan kan vara till hjälp vare sig man vill starta eget eller bilda bolag tillsammans med andra. Såväl en enskild firma som aktiebolag har behov av en affärsplan om företaget till exempel vill bli godkänt av Nyföretagarcentrum eller Almi för att få möjligheter till finansiering.

För att kunna hitta utomstående stöd till företaget måste man kunna beskriva företagets syfte, dess mål och hur de ska uppnås. En affärsplan läses av investerare eller banker för att bedöma om en verksamhet är värd att investera i. Den kan också användas internt för att ha riktlinjer att förhålla sig till och för att kunna utvärdera verksamheten.

Vi reder ut relevanta begrepp och ger tips om hur du ska gå till väga för att författa en lyckad affärsplan.

En affärsplan kan skrivas utifrån mallar som du kan ladda ner till din dator.

Hur skapar man en affärsplan?

Om man inte har skapat en affärsplan förut är det lätt att man frågar sig vad en sådan ska innehålla. Svaret är att det beror på vilken typ av affärsidé det gäller samt vem planen är till för – olika branscher kan kräva olika förutsättningar samtidigt som olika banker och investerare kan vara intresserade av särskilda aspekter. På det stora hela är det dock samma grundläggande information som är nödvändig. Det finns inga specifika regler för vad som måste ingå, men det finns mallar som man kan utgå från för att underlätta processen.

Nedan följer några grundläggande frågeställningar som affärsplanen bör besvara:

 • Affärsidé
  -Vilken är din produkt/tjänst?
  -Vilka riktar sig din produkt till?
  -Vad gör din produkt speciell?
 • Marknad
  -Hur ser marknaden ut idag?
  -Hur ska du nå ut till dina kunder?
  -Hur mycket ska du ta betalt för din produkt/tjänst?
  -Hur ska produkten säljas (egen affär, återförsäljare, hemsida)?
 • Kostnader
  -Vilka kostnader finns för eventuella lokaler, kontor eller lager?
  -Vilka leverantörer används? Finns det billigare?
  -Vilken utrustning behövs?
  -Vilka övriga fasta kostnader har företaget?
 • Konkurrens
  -Finns det andra på marknaden som erbjuder samma produkt?
  -Vad kan du göra för att ligga före dem i försäljning?
  -Vem har bästa produkten, du eller konkurrenten?
  -Varför är din produkt bäst?
  -Hur kommer konkurrenterna att agera när din produkt kommer ut?
 • Ekonomi
  -Beskriv hur verksamheten ska finansieras
  -Skapa en budget för att beräkna resultatet under en kortare period
  -Bedöm företagets utveckling över en längre period – hur ser lönsamheten ut om 5 eller 10 år?
 • Personlig information
  -Vilka är dina kvalifikationer (utbildning, erfarenhet, etc.)? Finns det ett större team bakom idén?
  -Har du kontakter som kan underlätta för företaget?
  -Vilken är målsättningen, på kort och lång sikt?

Denna affärsplan kan göras otroligt grundligt – det är inte ovanligt med affärsplaner på 30–40 sidor. Vårt tips är dock att hålla det enkelt och lättöverskådligt, men ändå rejält och genomtänkt.

Grunderna för en bra affärsplan

Att starta och driva en verksamhet kräver idéer som man själv tror på och samtidigt förmågan att omsätta dem i praktik. Detta är det mest grundläggande – man måste tro på det man gör för att kunna övertyga andra om att det man håller på med är något som är värt att investera i eller att utbyta tjänster med.

Två kvinnor diskuterar en affärsplan för byggen.

Nackdelar med en affärsplan

Det har funnits viss kritik mot tunga och långsiktiga affärsplaner. I vissa fall kan de till och med vara felaktiga, om de till exempel har baserats på antaganden som inte alls stämmer med verkligheten. Inom moderna högteknologiska marknader är det svårt att skriva en ordentligt underbyggd plan, eftersom det är nästintill omöjligt att förutse vad som kommer hända om 5–10 år. I det läget kan en felaktig affärsplan leda till ordentliga felinvesteringar och i slutändan förlorat kapital.

Kritiken mot affärsplaner kommer bland annat från SRI International, ett av världens största forskningsinstitut. De menar att istället för att slösa en massa tid på orealistiska och ogrundade affärsplaner bör man undersöka kundbehov och marknadspotential. Man ska testa produkten mot kunderna och sedan analysera resultatet. De förespråkar en modell vid namn NABC.

NABC

Need (Behov) – Vilka behov finns av din produkt?

Approach (Lösning) – Vad är din lösning? Varför kommer just den att funka?

Benefit (Vinst) – Vilka fördelar finns med din produkt?

Competition (Konkurrens) – Finns det konkurrerande produkter? Varför är din bättre?

Kort sagt utgör NABC en snabb och enkel metod för att sammanställa och presentera sin affärsidé. Det är också ett utmärkt sätt att framföra affärsidén i en pitch.

Pitch

En pitch är en slags kort presentation av din affärsidé, produkt eller tjänst. Syftet med en pitch kan vara att övertyga någon om att tro på din idé. En pitch kan användas för att få en långivare eller en investerare att lära sig om din produkt samt hur den kommer att lösa problem eller tillgodose behov som finns i dagsläget. Pitchen kan även användas som ren marknadsföring direkt till en kund.

Måste man alltid ha en affärsplan?

I grunden är det bra att ha en stabil affärsplan, men det växer fram nya sätt att beskriva sitt företags potential. Nya verktyg tas fram som enklare hjälpmedel att beskriva sitt företag och dess verksamhet. En del moderna investerare ser hellre att du kan göra en stark affärspresentation (exempelvis utifrån NABC-modellen) på 5 minuter än att de ska behöva gå igenom en 40 sidor lång affärsplan för att kunna ta ett beslut.

Dock behöver du oftast en affärsplan, men en potentiell investerare eller långivare kräver inte nödvändigtvis att den ska vara alltför detaljerad. Se till att affärsplanen antingen är kortfattad eller att du har en mer överskådlig bild eller presentation av din affärsidé, som kanske snarare liknar en pitch, när du ska träffa potentiella samarbetspartners.

Man läser affärsplan vid dator.

Förberedelser är A och O

Ofta börjar en affärsidé med en vision om ett mål, delmål eller potential som får en att vilja resa sig och sätta igång verksamheten. När man därefter ska skriva ihop en affärsplan är det lätt hänt att man letar upp fakta, teorier och gissningar som styrker ens egna idéer, visioner och mål. Givetvis är det bra att exemplifiera med fakta och kunna bevisa sin egen framsynthet, men man ska också vara medveten om att såväl du som dina potentiella kunder och samarbetspartners i slutändan kommer att vara beroende av den faktiska verksamhetens resultat som kan bero på en mängd olika faktorer.

Därför är det viktigt att du förbereder dig ordentligt. Sök upp potentiella kunder och lyssna på vad de vill ha ut av din verksamhet. Var inte heller rädd för att studera konkurrenterna. Vad har de gjort rätt? Vad har de gjort fel? Vilken skulle din plats i branschen vara? Vad har du som de inte har? Vad kan du bli bättre på?

En annan del av förberedelserna är att studera hur olika affärsmodeller ser ut och bedöma hur du kan strukturera upp en modell som passar för din affärsidé. Om du är förberedd ökar dina chanser att få till en lyckad affärsplan. Dessutom utgör noggranna förberedelser en stabil grund att stå på för att sätta igång med din verksamhet.

Kärnfullt budskap

Den som står i begrepp att starta ett företag och verkligen tror på det han eller hon planerar kan tala om ämnet i evigheter. Om personen dessutom grundar sig på fakta, teorier och studier av potentiella kunder som styrker det som sägs har denne goda förutsättningar. Dock får man inte glömma sammanfattningen.

Den som läser affärsplanen vill snabbt kunna sätta sig in i ämnet och dess budskap innan han eller hon fördjupar sig i det hela. Om affärsplanen spretar för mycket, oavsett om det är språkligt eller faktamässigt, kan det ge intryck av att man inte riktigt behärskar sitt ämne. Ett kärnfullt budskap och en bra sammanfattning är omistligt i en affärsplan.

Att se upp med

Att tro på sin affärsidé är grundläggande, dels för dig själv och möjligheterna att lyckas, dels för potentiella kunders och partners bild av dig och företaget. Dock kan det ligga en fara i att vara alltför optimistisk. Att framhålla sina positiva sidor i överkant och att kanske till och med hänge sig åt skryt kan signalera hävdelsebehov som bottnar i osäkerhet, vilket inte är positivt om man ska driva en verksamhet.

Alla är inte språkliga ekvilibrister, men alla som har intresse för dig och din potentiella verksamhet vill kunna läsa vad det står i affärsplanen. En välskriven text signalerar respekt för läsaren och kan utgöra en god grogrund för yrkesmässiga relationer. Var inte rädd för att be om hjälp med det språkliga, det visar bara att du tar din verksamhet på allvar.

Mappar med affärsplaner på hög.

Fallgropar med vissa affärsplaner

1: Upprepningar

Du behöver inte upprepa samma budskap 20 gånger i en affärsplan. Håll planen enkel, men med viss variation. Dock får det aldrig upplevas som tjatigt. Du behöver visa att du är kreativ och att du kan beskriva din produkt eller tjänst på många sätt utan att överdriva.

2: Överskatta inte marknaden

Det kan uppfattas som imponerande om du beskriver marknaden som enorm och att det finns stor potential att få in höga intäkter. Dock ser investerare ofta igenom detta. Håll det realistiskt. Lova inget som du inte kan bevisa.

3: För svår och tråkig

En del affärsplaner kan vara detaljerade och innehålla ett fackspråk som är unikt för din bransch. I sådana fall kan det bli svårt för en investerare som inte är insatt i branschen att förstå planen och således också din produkt och dess värde. Ett för svårt språk kan också göra planen tråkig att läsa, vilket kan vara förödande när du behöver finansiering.

4: Ljug aldrig

Man kan skarva eller säga att man tror något, men man ska aldrig ljuga. Att hitta på eller vinkla sanningen när det gäller din produkt eller tjänst kommer inte att gagna ditt företag på lång sikt. Om det visar sig att du har ljugit om din produkt kommer du att få svårt att hitta investerare i framtiden. Ryktet sprider sig fort.

Mall för affärsplan

Om du vill göra det enkelt för dig själv så kan du använda en mall för att skapa din affärsplan. Det finns flera sajter på nätet där du kan ladda hem en pdf, och sedan enkelt fylla i. Du kan bland annat hitta sådana exempel på mallar hos det statliga företaget Almi.

Processen för att skapa en affärsplan och att kunna presentera sin idé kan sammanfattas på följande sätt:

1: Skapa en affärsmodell utifrån din affärsidé.

2: Skriv en solid affärsplan.

3: Ha en klar och tydlig pitch.

Att kunna presentera sitt företag och sin affärsidé är viktigt. Både kunder och potentiella investerare är viktiga mottagare av detta budskap.

Vanliga frågor

En affärsplan är en skriftlig beskrivning av din affärsidé. Den ska innehålla affärsmodellen som avses utifrån företagets utgifter och intäkter, marknaden som företaget slår sig in på och dess konkurrenter, med mera.
Den används för att potentiella investerare eller långivare ska kunna bedöma om de vill erbjuda finansiering samt för att företaget själv ska kunna följa sin egen utveckling.
En affärsplan kan skrivas på olika sätt. För att komma igång kan du ta hjälp av olika mallar som finns på internet, bland annat hos Almi.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden