Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Handelsbolag

I Sverige finns det ett antal olika bolagsformer, de är aktiebolag, handelsbolag kommanditbolag, enskild firma och till sist ekonomisk förening. Står du i begrepp att starta upp en verksamhet är valmöjligheterna alltså många och det är inte helt lätt att veta vilken bolagsform som är den bäst lämpade för just din affärsidé och planerade verksamhet. Här ska du nu få en uttömmande förklaring till vad ett handelsbolag är, som förhoppningsvis ska räta ut dina frågetecken till utropstecken.

Konferens

 Vad är ett handelsbolag?

För att göra detta så pedagogiskt som möjligt så inleds denna text med just frågan; vad är ett handelsbolag? Ett handelsbolag är en typ av bolag som har minst två bolagsmän, alltså delägare. Handelsbolag är en juridisk person från och med den dag bolaget registreras hos Bolagsverket. Att bolag är en juridisk person betyder att det har egen rättskapacitet, det vill säga att bolaget i sig kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. En juridisk person kan således ingå avtal, äga tillgångar och dra på sig skulder och vid en eventuell rättstvist i domstol äger också en juridisk person rätt att uppträda som part.

Trots det faktum att ett handelsbolag är en juridisk person med allt vad det innebär så gäller att bolagsmännen i handelsbolaget är personligt ansvariga för de skulder och företagslån som bolaget drar på sig. Mer specifikt gäller enligt 20 § i lagen om handelsbolag och enkla bolag att bolagsmännen svarar solidariskt för bolagets förpliktelser. Ponera att tre personer tillsammans driver ett handelsbolag.

Bolaget har lånat en ansenlig summa pengar över en längre period som det nu är dags att betala tillbaka. Då gäller följande. För det första, eftersom att bolagsmännen är personligt ansvariga för alla bolagets skulder innebär detta att lånet måste återbetalas ur bolagsmännens egen ficka. För det andra, i och med att det i lagen står att bolagsmännen solidariskt svarar för bolagsförpliktelser innebär det att den bolagsman som får betalningskravet riktat till sig och betalar, senare har rätt att från övriga bolagsmän utkräva deras andel av skulden. Det finns dock i en situation likt denna ett skydd mot de övriga bolagsmännen. Detta skydd återfinns i 18 § i ovan nämna lag. Lagen stipulerar att om en bolagsman överskridit sin befogenhet när denne företog en rättshandling gentemot bolaget, gäller inte rättshandlingen mot bolaget, om den mot vilken rättshandlingen företogs insåg eller borde ha insett att bolagsmannen överskred sin befogenhet. Här finns alltså två omständigheter att ta hänsyn till. Dels huruvida bolagsman agerade utanför sin befogenhet eller ej, dels om motparten insåg eller borde ha insett det. Utan att gå in alltför långt i den juridiska diskussionen kan det helt enkelt bara konstateras att en bolagsman i ett handelsbolag inte kan handla hur som helst och förvänta sig hjälp från resten. Så länge allt sköts på rätt sätt gäller dock personligt och solidariskt ansvar.

Utöver delägarna i ett handelsbolag så kan bolaget även ha anställda. Delägarna ses således inte själva som anställda, utan de är ”bara” delägare. Har handelsbolaget anställda personer tar delägarna på sig vissa förpliktelser och det kan vara därför vara bra att ägna en extra tanke på det personliga ansvaret. Skulle bolaget dessutom ha fler än tio anställda måste det upprätta en offentlig årsredovisning.

Vad gäller redovisning och revision i ett handelsbolag så finns i de flesta fall inget tvång för bolagen att ha någon revisor, vars uppgift är att granska företagets årsredovisning och räkenskaper. Däremot är alla handelsbolag bokföringsskyldiga och ska enligt 3a § i ovan nämnda lag upprätta en årsredovisning eller ett årsbokslut, varför det säkerligen i många fall kan underlätta om handelsbolaget har en revisor trots att det inte är ett måste.

Kommanditbolag

För dem som tycker att upplägget kring handelsbolag verkar vara bra och det bäst lämpade för den planerade verksamheten men inte känner sig trygga med det personliga ansvaret för bolagets skulder finns ett alternativ. Det alternativet heter kommanditbolag. Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag där alla delägare utom en kan begränsa sitt personliga ansvar för företagets skulder. Bolagsmän utan personligt ansvar begränsar sin risk till samma belopp som de initialt satsade i bolaget. De bolagsmän som begränsar sin risk kallas för kommanditdelägare. Den eller de personerna i kommanditbolaget som har ett obegränsat ansvar för bolagets skulder kallas för komplementär, och det måste alltid finnas minst en komplementär.

Hur startar man ett handelsbolag

Nu hoppas vi att det råder klarhet över vad ett handelsbolag är för något och då kan vi gå vidare till hur du som står i begrepp att starta handelsbolag ska gå tillväga. Till att börja med kan det vara bra att veta att du inte får registrera dig som bolagsman om du är försatt i konkurs, har näringsförbud eller om du har en förvaltare enligt föräldrabalken. Så länge du är fri från dessa punkter så är det fritt fram. Att starta handelsbolag går till på följande sätt.

Det första steget är att de blivande bolagsmännen måste skriva ett avtal i vilket det ska framgå att de har för avsikt att driva näringsverksamhet i bolagsform. Avtalet måste inte vara skriftligt, men det rekommenderas starkt då det gör det lättare att visa vad bolagsmännen har kommit överens och underlättar även vid en eventuell tvist. Det skriftliga avtalet ska signeras av samtliga bolagsmän. Avtalet är inte offentligt och ska inte skickas in för registrering, utan det är helt enkelt till för att underlätta internt. När avtalsbiten är avklarad är nästa steg att anmäla företaget till registrering hos Bolagsverket. Det gör man enklast via internet. I samband med registreringen får bolagsnamnet per automatik skydd i det län där bolaget registreras, för att få ett skydd i flera län måste man även göra en så kallad skyddsregistrering som kostar en extra avgift per län. Om det skulle visa sig att något saknas i anmälan kan man komma att behöva skicka in kompletterande uppgifter till Bolagsverket.

I detta skedet efter att dessa tre steg är avklarade så är det upp till Bolagsverket att besluta om handelsbolagets registrering. Innan beslutsfattande kontrollerar dem först och främst att bolagsmännen är fria från de tidigare nämnda punkterna, sedan kontrolleras även till exempel inget annat bolag har det namn som är föreslaget för just detta bolag. Handläggningstiden hos Bolagsverket varierar beroende på arbetsbelastning, men oftast tar det ungefär en till två veckor innan beslutet kommer. När företaget väl är registrerat skickas ett registreringsbevis från Bolagsverket. Det är först vid detta tillfälle som handelsbolaget får sitt organisationsnummer, det är det nummer som skulle kunna sägas vara bolagets personnummer. Det vill säga ett identitetsnummer som används vid kontakter med till exempel myndigheter. Det också först nu som handelsbolaget blir en juridisk person med allt vad det innebär som beskrevs tidigare i texten.

Så länge man ser till att man har fyllt i allt pappersarbete på korrekt sätt och att man i övrigt har koll på allt som rör sitt handelsbolag, så bör det inte uppstå några problem i kontakten med Bolagsverket för handelsbolagets registrering. Men, en rekommendation är att om du tänkt att beställa trycksaker, skyltar, profilkläder eller liknande, vänta med sådant tills du säkert vet att registreringen av företagsnamnet är helt klart. Det blir extra viktigt med just handelsbolaget då du, om något med registreringen hade varit fel, hade fått stå för kostnaderna även om det inte blev något handelsbolag.

Finansiera

Att starta en företagsverksamhet kostar alltid pengar, olika stort belopp beroende på bolagsform, men oftast har man lättare att få igång sin verksamhet om man har ett startkapital. Varifrån dessa pengar kommer varierar, den ena situationen är sällan den andra lik. I vissa fall har personerna ett stort privat kapital att plocka ifrån utan att riskera sin egen ekonomi, andra har familj eller vänner som är beredda att gå in och finansiera hela eller en del av verksamhetens nystart och så finns det vissa som behöver låna alla pengar som behövs för att sätta igång. Det är viktigt att komma ihåg att inget sätt är fel, alla har som sagt olika förutsättningar, men för den sakens skull betyder inte det att vissa alternativ är bättre än andra.

I den bästa av världar startas ett bolag utan att du som bolagsman behöver riskera din privatekonomi till den mån att om bolaget faller så faller även du och din ekonomi med det. För att vara så pass skyddad krävs ofta, dock beroende på vilken typ av verksamhet man har tänkt sig, att du har relativt mycket pengar på kontot. Det absolut vanligaste sättet för att få pengar till sin verksamhet är att finansiera den genom lån. Innan man ska gå till banken för att ansöka om lån är det tre saker som det är särskilt viktigt att man har under kontroll. Dessa tre saker är; affärsidén, budget och säkerhet.

Banken kommer definitivt fråga efter en affärsidé. Affärsidé är vad som utgör hela verksamheten. Banken kommer inte att vilja låna ut pengar till ett bolag vars affärsidé inte uppfyller en viss standard vad gäller utformning, professionalism och baktanke. Det är således viktigt att du och dina kompanjoner samtliga vet vad ni vill med ert bolag och att ni är säkra på er sak. För om ni är säkra och tror på er verksamhet, är chanserna större att även banken kommer att göra det. Precis som affärsidén är även budgeten väsentlig. En väl utarbetad budget visar banken att ni har viss ekonomisk kunskap och har förmåga att analysera och prognostisera ert bolags ekonomiska förutsättningar och utsikter. Detsamma gäller här som med affärsidén, en bank kommer inte vilja låna ut pengar till ett bolag som inte har en budget som är korrekt utformad. En av de viktigaste sakerna med budgetarbetet är att vara självkritisk, att göra en missvisande budget kommer i slutändan inte gynna varken dig själv som bolagsman eller banken och risken att hamna i ekonomiska bekymmer är stor. Till sist handlar det om säkerhet. Banken kommer inte att ge er ett lån rakt upp och ner även om affärsidé och budget hållet måttet, så förvänta er inte det. Ni kommer med all säkerhet att behöva lämna någonting som säkerhet för lånet. Det kan till exempel vara inteckning i någon typ av fast egendom eller så kan man utse en borgensman. En borgensman är en person som inställer sig istället för låntagaren om han eller hon inte kan betala tillbaka lånet eller på grund av något annat inte kan leva upp till sina skyldigheter.

Överlag så är det lättare att få ett lån för handelsbolag än för till exempel en enskild firma. Det beror på att en enskild firma inte är en juridisk person, vilket innebär att den enskilda firmans ekonomi är densamma som personen som driver den enskilda firman. Det ställer alltså högre krav på att du som enskild företagare har en så gott som fläckfri ekonomi sedan tidigare och att du inte har några betalningsanmärkningar. Betalningsanmärkningar försvårar lånemöjligheterna avsevärt. Denna problematik slipper man således som bolagsman i ett handelsbolag då handelsbolaget är en juridisk person med egen ekonomi, skild från bolagsmannens ekonomi.

Skillnader mellan handelsbolag och andra bolagsformer

Varför skulle man då välja att starta ett handelsbolag och inte, låt säga ett aktiebolag eller en enskild firma? Precis som vad gäller i princip allt här i världen så har alla saker fördelar och nackdelar. Nedan kommer att tas upp fördelarna och nackdelarna med ett handelsbolag samt kort jämföra dem med aktiebolag och enskild firma.

Handelsbolag fördelar:

  • Ett handelsbolag är enkelt att starta
  • Det kräver inget initialt kapital
  • Kräver i regel inte revision
  • Kräver i regel inte årsredovisning
  • Det är en juridisk person, skiljer den fysiska personen från bolaget

Handelsbolag nackdelar:

  • Bolagsmännen har obegränsat ekonomiskt ansvar för företagets förpliktelser
  • Bolagsmännen är personligt solidariskt ansvariga för bolagets skulder
  • Bolagets namn har enbart skydd i det län där bolaget registreras, såtillvida bolagsmännen inte betalar för ett bredare skydd
  • Beskattning av bolagets deklaration görs i bolagsmännens privata deklaration

Ovan är de främsta för- och nackdelarna med ett handelsbolag. För att sätta några i relation till andra bolagstyper kan till exempel nämnas att för att starta ett aktiebolag krävs ett startkapital om minst 50 000 kronor för att det ska kunna registreras, dessutom kräver ett aktiebolag mer administrativt arbete och har strängare redovisningsregler vilket talar för enkelheten med ett handelsbolag, särskilt då man är ny i branschen. Å andra sidan, till fördel för ett aktiebolag så har du som delägare inget personligt ansvar för företagets skulder. Det är helt klart den mest grundläggande skillnaden mellan aktiebolag och handelsbolag. Vad gäller jämförelse mellan enskild firma och handelsbolag så är de lika på så sätt att båda är relativt enkla bolagsformer att starta, de kräver inget startkapital och man är i båda formerna ansvarig för skulderna som uppkommer. Däremot så är ju en enskild firma som sagt inte en juridisk person, vilket gör att de skiljer sig ganska markant rent rättsligt.

Nu hoppas vi att du har fått en tydligare bild över handelsbolag som bolagsform med allt vad det innebär och att du vet hur du ska gå tillväga om du nu står i begrepp att sätta igång med din verksamhet och förverkliga din affärsidé!