Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Företagslån för aktiebolag

Företagslån för aktiebolag är vanligt förekommande. Ett aktiebolag är en juridisk person och har därmed möjlighet att kunna teckna lån. Den här bolagstypen skiljer sig dock en del jämfört med andra bolagsformer. Därför finns det några extra saker att tänka på när det gäller just företagslån för aktiebolag.

Tips! Froda är en populär långivare för just aktiebolag. Besök Froda här.

Detta yttrar sig främst i ansvarsfrågor, finansiering och styrning. Allt detta sammantaget gör att exempelvis processer i samband med företagslån för aktiebolag kan te sig lite annorlunda.

Här på Företagslån.se går vi igenom hur företagslån till aktiebolag går till, vad man som ägare eller delägare bör vara uppmärksam på samt lyfter en del andra frågor som kan tänkas uppstå.

Jämför långivare

företagslån aktiebolag

Skillnader mellan aktiebolag och andra bolagsformer

Att ha ett aktiebolag skiljer sig på en mängd områden från andra typer av bolag.

En stor skillnad är att aktieägare i aktiebolag inte är personligt betalningsansvariga för aktiebolagets åtaganden.

Detta är inte fallet för till exempel en ägare till en enskild firma. Detta är en viktig aspekt exempelvis i samband med lån, men mer om det längre ned i texten.

Vad gäller konkurser så finns det också skillnader beroende på om man har ett aktiebolag eller enskild firma. I ett aktiebolag gäller att aktieägarna inte blir personligt betalningsansvariga, vilket är en stor fördel om man står i valet och kvalet mellan att välja aktiebolag eller enskild firma.

I en enskild firma blir nämligen ägaren till firman personligt betalningsansvarig vid ett konkursförfarande. Med andra ord finns det en stor risk att starta en enskild firma.

Om en enskild firma går i konkurs så gör ägaren tyvärr ofta det också, något som dels är ett ekonomiskt och personligt nederlag. Dessutom kan det innebära svårigheter i samband med framtida etableringar, i synnerhet om konkursen har inneburit att man blivit belastad med betalningsanmärkningar.

Utöver aktiebolag eller enskild firma finns även handelsbolag och kommanditbolag som två alternativa bolagsformer. Såväl handelsbolag som kommanditbolag har markanta skillnader jämfört med aktiebolag eller enskild firma.

I ett handelsbolag är bolagsmännen, alltså ägarna till bolaget, personligt betalningsansvariga för handelsbolagets åtaganden. Vidare är de även solidariskt ansvariga. Att vara solidariskt ansvar som bolagsman innebär att alla bolagsmän kan ställas som ansvariga för bolagets skulder.

Det är med andra ord inte en specifik bolagsman som blir ansvarig. Detta skiljer sig från vad som gäller med kommanditbolag. I ett kommanditbolag är ägarnas, eller kommanditdelägarna som de kallas, ansvar begränsat till vad de har satsat i bolaget.

En av delägarna måste dock vara angiven som komplementär. Komplementären har, till skillnad från de andra kommanditdelägarna, obegränsat ansvar.

Med andra ord är det inte konstigt att det anses, och på många sätt är, enklare att få lån om man driver ett aktiebolag, något som delvis kan förklaras med att aktiebolag oftast är verksamheter som omsätter större summor än vad enskilda firmor ofta gör.

Fler fördelar med aktiebolag i samband med lån

När man startar upp ett företag är det mer regel än undantag att man har en hel del initiala kostnader, kostnader som inte kompenseras förrän verksamheten och lönsamheten kommit igång ordentligt.

Lite beroende på vilken typ av verksamhet man bedriver och hur mycket kapital, eget eller lånat, som man har tillgång till så kan det innebära en del ansträngningar utöver det faktum att det i princip alltid är mycket arbete med ett företag i början.

När det gäller aktiebolag så är ägare och bolaget två skilda personer, till skillnad från enskild firma där det är samma. I aktiebolaget så är det en fysisk person som äger en eller flera andelar i den juridiska personen som aktiebolaget är.

Den enskilda firman är visserligen en juridisk person i sig, men i och med att den är sammankopplad med den fysiska personen på så sätt att denne är personligt betalningsansvarig för företagets skulder så är ansvaret som ägare mer långtgående.

På det här sättet behöver du som privatperson aldrig oroa dig för att försätta dig själv i skuld om det skulle vara så att aktiebolaget blir skuldsatt eller till och med går i konkurs.

Detta utgör en av de absolut största fördelarna med att driva just aktiebolag jämfört med andra bolagsformer.

Lite beroende på vilka ambitioner man har med sitt företag, hur expansivt man ser på verksamheten så kan det vara nyttigt att kolla upp vilka regler som gäller och om det passar just dig och det du tänker ägna dig åt.

Jämför långivare

aktiebolag lån

Att tänka på inför ett företagslån till aktiebolag

Innan man startar eller omorganiserar sin verksamhet till aktiebolag så ska man vara medveten om att pengar som lånats till ett aktiebolag får hanteras på ett annat sätt än medel som en enskild firma har lånat.

Den som driver en enskild firma kan låna medel ur företaget eftersom han eller hon, så att säga, är firman. Ett aktiebolag är däremot en juridisk person i sig, men ägs å andra sidan av aktieägarna. Såväl juridiska som fysiska personer kan äga aktier i ett aktiebolag.

Det är lättare att sälja verksamheter eller delar av en verksamhet om man har aktiebolag, den flexibilitet som det innebär ger större möjligheter att ta in nya intressenter och investerare i verksamheten, något som i sin tur förbättrar firmans möjligheter till att få lån den dagen det skulle kunna tänkas behövas.

Låna pengar till ditt aktiebolag

Du som aktieägare, eller närstående person till denne, har möjlighet att låna ut pengar till aktiebolaget. Det finns däremot vissa regler som man måste förhålla sig till om man ska göra detta. Anledningen till att reglerna finns är för att man som privatperson inte ska kunna utnyttja den ekonomiska ställningen som den juridiska personen har.

Lånar en privatperson ut pengar till ett aktiebolag så får ränta tas ut för lånet. Räntan får dock inte vara hur hög som helst. Det finns däremot inga tydliga gränser för detta. Den enda förhållningsregeln man har gällande räntan är att den ska vara marknadsmässig.

Vad som är att betrakta som marknadsmässigt står som sagt inte helt klart.

Vad som brukar anses vara en sedvanlig marknadsmässig ränta är dock statslåneräntan med ett tillägg av en till tre procent.

Sätter man det i dagens kontext så skulle den högsta tillåtna räntan vara 2,5% i och med att statslåneräntan för närvarande är -0,5%.

En annan tumregel är att räntan ska vara densamma som skulle tas ut av ett kreditinstitut på marknaden. Vidare är räntan avdragsgill för företaget samtidigt som långivaren beskattas med 30% på ränteintäkten.

Om penninglånet, eller försträckningen som det kallas i juridiska termer, överskrider de ovan stipulerade reglerna rörande räntan så kan det få konsekvenser. Tar man för mycket betalt för ett lån till ett aktiebolag kan det betraktas som dold utdelning eller till och med lön. Dessa får komplikationer för såväl långivaren som aktiebolaget ur ett skatterättsligt perspektiv.

Låna pengar av ditt aktiebolag

Att låna pengar till sitt bolag är fullt möjligt, även om det finns vissa regler att förhålla sig till när det kommer till hur hög räntan får vara och så vidare. Läget är däremot helt annorlunda när det gäller att låna pengar av sitt aktiebolag.

Det är nämligen strängt förbjudet. Det kan te sig märkligt att man får låna pengar ena vägen men inte den andra. Anledningen till detta är för att skydda bolagets egna kapital och för att förhindra att detta kapital används för privat konsumtion.

Detta skiljer sig från exempelvis en enskild firma där man får ta ut pengar från firman till sitt privata konto och således även låna pengar av firman. Lånar man pengar av sitt aktiebolag kan det betraktas som lön eller dold utdelning, vilket är samma sak som att ta ut för hög ränta när man lånar pengar till bolaget.

Låna pengar mellan aktiebolag

Nu vet du att det är tillåtet att låna pengar till sitt aktiebolag men otillåtet att låna pengar av sitt aktiebolag. Möjligheten att låna pengar mellan bolag finns också, och huruvida detta är tillåtet eller ej beror på vilka förutsättningar som råder bolagen emellan.

Aktiebolag kan som bekant äga aktier i ett annat aktiebolag. Tack vare det faktum att aktiebolaget utgör en juridisk person har bolaget så kallad rättskapacitet. Rättskapaciteten tillåter den juridiska personen, alltså aktiebolaget, att bland annat ingå avtal. Ett sådant avtal är till exempel att köpa aktier i ett annat aktiebolag.

I och med att aktiebolaget utgör en juridisk person så omfattas det också av reglerna om låneförbud som stipuleras i aktiebolagslagen.

Lagen ger för handen att det finns olika möjliga utfall i den här situationen och det beror på hur konstellationen ser ut och vad de olika bolagen har för förhållande till varandra. Kort sagt kan dock sägas att det ena bolaget får låna pengar till det andra bolaget om de ingår i samma koncern.

I så fall får bolagen låna pengar fritt mellan varandra så länge som räntan för lånet är marknadsmässig.

Finns det någon gräns för hur länge bolaget måste ha funnits för att det ska bli beviljat ett lån?

Nej, det finns ingen specifik tidsgräns som bolaget måste ha funnits för att få ta ett lån. Däremot är det viktigt att ha i åtanke att många långivare, för att inte säga majoriteten av långivarna, ser det som en otroligt stor risk att låna ut pengar till ett helt nystartat aktiebolag.

Lån till aktiebolag som funnits kortare tid än ett år kan med andra ord bli svårt. Det finns dock goda möjligheter att få lån till aktiebolag som är lite mer etablerat än så.

Anledningen till att det anses som en risk att ge lån till aktiebolag som funnits kortare tid än ett år är för att ett sådant bolag har en väldigt oviss framtid. Det finns inga tidigare resultat att visa upp och sällan har man några större inventarier som kan sättas som säkerhet för ett lån.

Du kan dock gå i personlig borgen för ett lån som aktiebolaget tar. Att gå i personlig borgen innebär att du som aktieägare blir personligt betalningsansvarig i det fall att bolaget inte klarar av att betala av skulden. Här kan du läsa mer om personlig borgen.

Säkerheter i bolaget

Har du ett bolag med många inventarier som betingar ett högt värde så kan du använda dessa som säkerhet när du tecknar ett lån. I ett sådant fall fungerar lånet på samma sätt som ett bolån, det vill säga att en säkerhet täcker upp för risken att lånet eventuellt inte blir återbetalt.

Skulle aktiebolaget inte klara av att betala tillbaka lånet så får långivaren konfiskera säkerheten och sedan sälja vidare den för att täcka upp för lånekostnaderna. Detta gör att aktiebolag har en möjlighet att bli beviljat ett stort lån även om man inte har ett särskilt stort kapital tillgängligt på banken.

Ansökningsprocessen

Ska du ta ett företagslån till ditt aktiebolag så kan det vara bra att veta hur ansökningsprocessen går till i detalj. I stora drag kan man säga att du som företagare inte behöver göra särskilt mycket efter att du informerat långivaren om att du är intresserad av ett lån.

Känner långivaren till ditt intresse så kommer denne guida dig rätt genom hela processen. Det enda du behöver kunna göra är att visa upp din affärsplan och årsredovisning. Vidare är det viktigt att du kan motivera tydligt varför du behöver lånet.

Kan man varken visa upp affärsplan, årsredovisning eller kunna säga varför man behöver lånet så kommer man inte heller att få sin ansökan beviljad. Det är också detta som gör att nya företag kan ha svårt att få lån.

Företag som inte ens funnits ett år har ingen årsredovisning att visa upp och således inte heller något resultat att hänvisa till. Således kan det vara svårt för dessa oetablerade företag att få lån.

Efter att du givit banken eller kreditbolaget all information de behöver så kommer de att utvärdera situationen. De kommer bland annat se om det finns några säkerheter i företaget i form av lager eller inventarier.

Vidare kommer de se till om företaget har något sparande och hur stort eget kapital som aktiebolaget har.

Efter att utvärderingen har gjorts så kommer du sedan få ett besked om huruvida ditt aktiebolag blir beviljat ett företagslån eller ej samt vilken ränta du erhåller om du blir beviljad lånet.

Faror och risker

Som tidigare nämnts så finns det en mängd fördelar när det gäller företagslån till aktiebolag kontra lån till exempelvis enskild firma. Detta innebär inte att man får bli oförsiktig.

Något som mycket viktigt att ha i åtanke är att redovisa kapitalförluster om dessa överstiger hälften av aktiekapitalet, om något går fel här så kan man nämligen personligen bli betalningsskyldig och det ser inte bra ut om man har för avsikt att ta nya lån i framtiden.

Vägen till att bli personligt betalningsskyldig är dock lång och måste även godkännas av aktieägarna i bolaget. Investeringar och lån är sällan en engångsföreteelse, i synnerhet i bolag som har ambitionen att växa. Trovärdighet är i dessa sammanhang oerhört viktigt.

Att bli nekad lån på grund av dålig redovisning är inget man vill råka ut för, i synnerhet inte i en expansiv fas.

Jämför långivare