Hitta rätt företagslån för din verksamhet

Jämför långivare

Personlig borgen

För att man ska ha en uppfattning hur denna typ av lån fungerar så kan det vara bra att ha en förståelse för vad personlig borgen innebär. Utifrån denna förståelse så kan man utläsa skillnaderna mellan olika lån och väga fördelarna mot nackdelarna.

Borgensmannen, det vill säga den som går i borgen för låntagaren förbinder sig att stå för kostnaderna om låntagaren inte kan uppfylla sina åtaganden när det gäller lånet. Det är naturligtvis en risk man tar eftersom långivaren har rätten på sin sida om så skulle ske, något som kan få stora och svåra konsekvenser både för den som tagit lånet och, inte minst, för borgensmannen.

Här på Företagslån.se upplyser vi om hur olika aktörer agerar och vad som blir bäst för dig som potentiell och/eller blivande låntagare.borgen

Begrepp inom borgen

Det finns några begrepp som är viktiga att känna till för att man ska förstå hur detta fungerar. Vi kommer här att lista några av dem och ge en enkel förklaring:

  • Borgen – Detta innebär att en fysisk person eller en juridisk person tar på sig ekonomiskt ansvar för någon annan. Oftast innebär ansvaret betalning av ett penninglån, men det skulle också kunna innebära en fullgörelse av ett avtal eller entreprenad, exempelvis bygga klart ett hus om en byggfirma inte kan fullgöra sitt avtal.
  • Borgenär – Den som har en fordran mot någon annan. Enkelt översatt så är det långivaren som är borgenär. Detta begrepp ska inte blandas ihop med borgensman, då borgensman är precis tvärtemot, dvs den som gått i borgen åt någon annan.
  • Gäldenär – Någon som har en skuld till någon annan. Skulden kan bestå i pengar men också i en vara som en säljare utlovat eller en tjänst som någon avtalat att utföra. Beroende på vilken skuld man talar om så kallar man det penninggäldenär eller naturagäldenär.
  • Borgensman – Personlig borgen – heter i lagens namn, proprieborgen. Det innebär som det låter att man personligen tar ansvar att lösa en fordran om den man gått i borgen för inte klarar av det.
  • Efterborgen – Som det låter så betyder detta att en borgenär inte kan krävas på betalning förrän det finns bevis på att huvudförbindelsen inte infriats.
  • Preskription – Om det finns en preskriptionstid på huvudförbindelsen så försvinner även borgensansvaret i samband med att preskriptionstiden går ut.
  • Avtalsfrihet – Borgensavtal lyder under avtalsfrihet. Det innebär att ett borgensansvar kan tidsbegränsas och/eller att det gäller upp till ett visst belopp. Det kan alltså innebära antingen att ett krav mot en borgensman måste framställas innan ett visst datum, eller att en borgensman inte behöver ta ett helhetsansvar för skulden, utan bara upp till en viss summa.
  • Bankgaranti – är en form av borgen som en bank kan ta på sig. En bank kan till exempel lämna en betalningsgaranti eller en hyresgaranti. Det innebär att banken går in och fullgör ett åtagande upp till ett bestämt belopp som satts upp av banken.

Lån med personlig borgen

Som du har kunnat läsa ovan så kan man alltså få ett lån med personlig borgen. I de flesta fall när det gäller företagslån så innebär detta att en verksamhet får ett lån, och en ägare eller firmatecknare går i personlig borgen för detta lån.

Det kan också innebära att någon annan utomstående går i personlig borgen för lånet. Det skulle kunna vara ägarens fru/man eller sambo. Det kan vara en släkting som är beredd att gå i borgen, och då gäller det att den som går i personlig borgen är helt införstådd med vilket åtagande som den personen tagit på sig.

Innan någon går i borgen

Det finns saker som är viktiga att känna till innan man går i borgen. Vi listar dem i korthet:

1: När du går i borgen så påverkas din egen betalningsförmåga. Oftast räknas hela lånet du borgat för som en personlig utgift för dig, vilket innebär att det kan bli svårt för dig att ta ett eget lån, exempelvis ett bolån.

2: Gå inte i borgen när det handlar om riktigt stora belopp. Ett lån på flera hundratusen kan vara ödesdigert för hela din framtid.

3: Kolla med långivaren om du kan gå i borgen för en del av lånet. I vissa fall så kan flera borgensmän dela upp ett lån, så att ingen ska behöva ta på sig ett jättestort lån själv.

4: Undersök möjligheten till låneskydd. Ett låneskydd kan i vissa fall tecknas som en försäkring om du eller gäldenären skulle bli arbetslösa eller långtidssjukskrivna.

Vem kan gå i borgen?

Den som är kreditvärdig och villig att gå i borgen, kan göra detta. Men det finns vissa krav.

Innan en långivare eller kreditgivare godkänner en borgensman så görs det i regel en kreditprövning. Det man kollar upp är givetvis borgensmannens betalningsförmåga vid tillfället. Långivaren måste här ta med i beräkningen hur borgensmannens övriga ekonomiska förpliktelser ser ut. Har man en betalningsanmärkning så brukar inte kreditvärdigheten vara tillräcklig för att gå i borgen.

Om man en långivare anser att det finns säkerhet i borgensmannens ekonomi så accepteras krediten. Det gäller förstås att långivaren känner sig trygg med att borgensmannen verkligen kan svara för att fullgöra avtalet ifall det går så långt att kredittagaren inte kan svara upp mot skulden.

I och med att borgensmannen ingår ett avtal så försämras också dennes kreditvärdighet, vilket kommer märkas i eventuella framtida kreditprövningar. Borgensmannen bör löpande få information som kan påverka avtalet. Exempelvis så kan kredittagarens ekonomi försämras, vilket då ökar risken för att borgensmannen får gå in och täcka upp en skuld. Om borgensmannen anses ha klar insyn i kredittagarens ekonomi, så krävs inte denna information.

Flera borgensmän

I vissa fall så kan flera personer gå in som borgensmän. Detta kan göras på olika sätt.

  • Solidariskt ansvar, långivaren kan kräva av vem som helst bland borgensmännen att stå för hela beloppet.
  • Delat ansvar, här ska det specificeras hur stor del andel var och en har av skulden.

Om det är delat ansvar så kan aldrig en kreditgivare kräva en borgensman på mer än den avtalade andelen, men är det solidariskt ansvar så kan kreditgivaren själv välja vem som ska stå för skulden.

Regressrätt

Om man som borgensman har blivit tvungen att gå in och betala en skuld så har man alltid regressrätt mot kredittagaren. Alltså du har rätt att få tillbaka dina pengar av den som du har gått i borgen för. Så om en borgensman täckt upp ett lån, och låntagaren därefter får in pengar så har alltså borgensmannen rätt att få tillbaka sina pengar.

Lån utan personlig borgen

I synnerhet för mindre företag så har det, i alla fall tidigare, varit svårare att få lån, särskilt då lån utan personlig borgen. Som småföretagare eller med enskild firma så har det varit mer regel än undantag att man ska behöva sätta bostaden som säkerhet om man vill ha ett lån till verksamheten. På senare tid har det dock dykt upp flera aktörer på marknaden som erbjuder företagslån utan krav på personlig borgen.

För många företagare som varit verksamma länge, så kan detta tyckas vara snudd på osannolikt, kanske till och med suspekt. Dock är det ett faktum att fler och fler erbjuder detta och då kan det vara av värde att sätta sig in i detta och kanske få nya uppslag ifall man funderar på att renovera kontoret, bygga ut lagret eller stabilisera ekonomin genom ett lån.

Nya möjligheter till lån

I takt med att det blir fler aktörer på kreditmarknaden som erbjuder nya och fler sorters erbjudanden så öppnas också flera möjligheter för den som vill eller behöver ta lån. Enbart den snabba digitaliseringen av marknaden har gjort flexibiliteten större än man kunde ana för bara något decennium sedan. Det är inte ovanligt att man tar kontakt online och har pengarna på sitt företagskonto inom en timme. Vet man med sig att man klarar av räntorna och de avgifter som ställs som villkor så är detta ett mycket bra sätt att ta lån på, med tanke på att tid är pengar. Har man dessutom nekats lån i en bank trots att man ansett sig haft säkerhet så tar man naturligtvis sin chans.

Om dessa nya möjligheter är firman och, i förlängningen, den egna ekonomin och tillvaron till gagn, är i hög grad beroende på den egna betalningsförmågan. Dessutom är det otroligt viktigt att man läser igenom de villkor som ställs, så att man inte hamnar i en situation man inte önskar.

Låg risk att låna ut till företag

De nya kreditföretagen som agerar långivare har förstås koll på marknaden. Det är få småföretag i Sverige som idag går i konkurs. De flesta som väljer att starta ett eget företag har som mål att verkligen kunna leva på sin affärsidé och därför så är det många som också lyckas hålla sina företag ”vid liv”.

Långivare idag kan konstatera att det är försumbara konkursnivåer av småföretag i Sverige, och därför vågar man också i allt större mån låna ut pengar utan personlig borgen. Den nya sortens lån kallar man för företagskredit.

Det är en enkel affärsmodell som kortfattat innebär en ränta och en fast månadsavgift. Precis som när en privatperson har ett kreditkort. För småföretagen så är denna tjänst i många fall ett fullgott alternativ till ett banklån, och man slipper gå i personlig borgen.

Fördelar

Många företagare har fått börja sin verksamhet belånade och med antingen egna tillgångar som till exempel den egna bostaden som säkerhet. Inte sällan har anhöriga fått ställa upp som borgensmän, något som kan kännas betungande att veta, att om något skulle gå fel så kommer ens närstående att drabbas och kanske hamna i svåra ekonomiska situationer.

Att många, inte sällan nya, långivare öppnat för att säkerhetskraven baseras på exempelvis låntagarens kapacitet och tillgångar istället för, som tidigare, externa borgensmän. Detta innebär naturligtvis ökat ansvar för låntagaren men också för mer frihet och flexibilitet.

Få svar fort

I och med de nya säkra betalmetoderna samt de digitala identifieringssystem som finns idag så går allt kring lån och krediter mycket snabbare än det tidigare gjort. Du kan idag använda dig av MobiltBankID som är en garanti för att du är du. Tidigare skulle en långivare skriva ut massa papper som sedan skulle skickas med post hem till kredittagaren som skulle skriva på och skicka tillbaka, osv. Om det dessutom fanns en borgensman inbladad så tog denna process ytterligare tid.

Idag så är ditt MobilaBankID den säkerhet som en långivare behöver. Du kan gå i borgen genom att signera med MobiltBankID, vilket har ökat möjligheten att få lånebesked fort. Det har även gjort att utbetalningar av snabba företagslån ökat helt enormt.

Istället för borgen – medlåntagare

Om du vill hjälpa någon att få ett lån, men inte vill gå i borgen så finns alternativet att vara med som medlåntagare. Det kan vara en situation där man vill hjälpa sitt barn eller sin förälder som blivit pensionär att finansiera en bostad.

Detta sätt innebär inte att man är delägare i bostaden, utan man är bara ”delägare” i lånet. Detta sätt leder ofta till att man kan förhandla till sig bättre räntor och villkor, än om man inte har en medlåntagare.

Om det visar sig att den som äger bostaden inte kan betala räntor eller amorteringar så är man som medlåntagare fullt ansvarig för detta, och måste således gå in och betala detta. Det är ett väldigt populärt sätt att hjälpa närstående med köp av bostäder.

Viktigt att tänka på

Att man som låntagare numera har långt många fler aktörer att välja mellan innebär inte att man kan låta bli att kolla upp vilka man har att göra med och, inte minst, vad det är för villkor de egentligen erbjuder. Här gäller det att ha koll på sin egen verksamhet, vad klarar den av när det gäller exempelvis avgifter som kan komma att tas ut som säkerhet istället för borgen?

Vilken låneform och vilken utlånare passar just din firma? Det finns all anledning att vara försiktig och studera alla fakta noga. Verkar det som erbjuds vara rimligt? Redovisas allt som begärs av dig som låntagare?

Att utvärdera risker och möjligheter kan vara både omständigt och riskabelt så tveka inte att begära hjälp om något är oklart. Det kan vara en initial kostnad men i det långa loppet kan det mycket väl vara värt det.

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden